top of page

Kendetegn - Højt begavede børn

Kendetegn på den særlige begavelse kan være at eleverne er:

Negative mod skolen
Dygtige til at tale, men dårligere til at skrive
Keder sig helt klart
Rastløse og uopmærksomme
Opslugte af deres egen indre verden
Krænkende og utålmodige med hensyn til langsommere kammerater
Har ofte ældre venner
Selvkritiske
Dårlige relationer til kammerater og lærere
Følelsesmæssigt ustabile
Selvretfærdige, set udefra
Desuden kan de

Være kreative når de er motiverede
Indlære hurtigt
Være gode til at løse problemer
Stille provokerende spørgsmål
Være utålmodige, når de er motiverede
Tænke abstrakt
Være opfindsomme med hensyn til at finde svar på åbne spørgsmål
(Kilde: "Teaching Bright Pupils", Nottingham University School of Education)Andre kendetegn på den særlige begavelse:

God hukommelse, bedre end hos jævnaldrende
Speciel form for humor. Forstår ofte ordspil og ironi før jævnaldrende. Griner ofte ikke når andre griner, og griner af noget andre børn ikke finder morsomt
Ekstremt nysgerrige, hvilket kan føre til at deres spørgsmål opfattes som provokerende
Ser løsninger andre ikke ser
Stort energiniveau
Har større almenviden
Større ordforråd og højere grad af grammatik- og syntaksforståelse
Ofte interesserede i abstrakte begreber (tid, rum mv.)
Er optaget af forståelse for årsag-virkning
Stor koncentrationsevne indenfor selvvalgte aktiviteter
Er ofte meget dygtige til at samle puslespil og løse labyrintopgaver
Ser uendeligt mange muligheder i situationer, og for hvordan ting kan bruges
Meget fantasifulde, dagdrømmere
Kan være så opslugte af tanker, at man må røre dem fysisk for at opnå kontakt
Højtudviklet retfærdighedssans, hvilket kan give problemer i forhold til kammerater
Er ofte ekstremt motiverede for aktiviteter inden for deres interesseområde, mens de nægter at deltage i andet
Kan have meget svært ved at give slip på en aktivitet, for at gå videre til den næste. Ønsker at udforske til bunds. Afbrydelse kan give anledning til stor frustration
Kan bruge tillært viden i nye situationer
Har ofte store "huller" i deres viden/evner som følge af intens interesse indenfor få områder
Har ofte svært ved at arbejde med "lette" emner, men trives med kompleksitet
Ofte vanskeligheder med håndskrift, der kan være ulæselig
Ofte veludviklet hånd-øje koordination
Følelsesmæssigt meget sensitive, følelser opleves mere intenst
Ofte stor talforståelse
Kan ofte lide at samle på ting
Har ofte mere end én fantasiven, som oftes kan beskrives i detaljer
(Kilde: The Gifted Children's Association of British Columbia)En anden sammenfatning af adfærdsmønstre:

For det meste velartikulerede, men ikke i stand til at lave en god skriftlig opgave, der ser ordentlig ud
Rastløse, uopmærksomme, dagdrømmende
Stille og ikke villige til at dele deres kundskaber med andre, lader som om, at de ikke kan
Ikke villige til at følge de instrukser, som læreren har givet; vil gøre tingene "på deres egen måde"
Generelt ligegyldige med hensyn til skolearbejdet; virker tvære, usamarbejdsvillige eller apatiske
Hyperkritiske; sætter hele tiden spørgsmålstegn ved de grunde, der gives
Hurtige til at påpege forkerte oplysninger eller logik
Ubehageligt ligefremme i deres bedømmelse af situationer, og påpeger forskelle mellem hvad folk siger, og hvad de gør
Tilbagetrukne; uvillige til at deltage i gruppearbejder; ser ud til at foretrække deres eget selskab
(Kilde: "Helping the Child with Exceptional Ability", Susan Leyden 1985)

Kendetegn på den underpræsterende særligt begavede elev:

Mange opfattes som dovne af såvel lærere som dem selv
Mange er selvretfærdige og fungerer dårligt socialt
Generel dårlig studieteknik
Mange har svært ved at koncentrere sig
De arbejder uden mål
(Kilde: "Begavede børn i skolen - duelighedens dilemma?" s.49, Gunilla o. Wahlström 1998)Eksempler på problemer der kan opstå som følge af høj begavelse:

Sprog: Taler for meget, taler "hen over hovedet" på jævnaldrende.
Stor koncentrationsevne: Nægter at blive afbrudt, stædig, nægter at udføre rutinearbejde.
Hurtig opfattelsesevne: Skødesløshed, utålmodighed overfor andre.
Kreativ tankegang/innovative: Flygter ind i fantasien, afviser at følge normerne, kan opfattes som forstyrrende.
Uafhængige, arbejder helst alene: Ude af stand til at tage imod hjælp fra kammerater, uvilje til at tilpasse sig, stoler kun på sig selv.
Kritisk tankegang: Kritisk overfor andre, udpræget perfektionistisk, stiller for store krav til sig selv, hvilket skader selvtilliden.
Ønske om at arbejde med komplekse emner: Afviser simple løsninger, opstiller komplicerede regler, dominerende.
Alsidige: Virker uorganiserede (rodet værelse, skrivebord, kommer for sent mv.), frustrerede over aldrig at have tid nok.
Ekstremt følsomme, medfølelse for andre: Har ofte meget svært ved at bære kritik og af visning fra kammerater.
(Kilde: The Gifted Children's Association of British Columbia)Kendetegn/karaktertræk hos børn med
særlige begavelsesmæssige forudsætninger

Ekstremt følsomme
”Eyeshy”
Tidligt sprogligt udviklede
Ingen ”bedste ven”
Overudviklet ansvarsfølelse
Overudviklet retfærdighedssans
Selvretfærdige
Logisk/analytisk tankegang
Hurtig opfattelsesevne
Fantastisk hukommelse
Kreativ tankegang
Nysgerrige
Stor koncentration hvis interesserede
Utålmodige, rastløse
Flygter ind i fantasiverden
Roder
Distræte
Humoristiske, forstår ironi meget tidligt
Selvkritiske
Perfektionistiske
Lavt selvværd
Vil bestemme reglerne
Sover ikke så meget som jævnaldrende
Særinteresser
Samler på ting
Hypermobile
Behøver forudsigelighed


Skolerelaterede kendetegn

Svært ved at skrive
Tegninger ikke alderssvarende
”Dimser”
Underpræsterer (skjuler evner)
Finder nye metoder
Dovne
Vil vide hvorfor de skal løse opgaven
Hurtige til opgaveløsninger
Mangler studietekniske færdigheder
Nægter at udføre rutinearbejde
Arbejder helst og bedst alene
Sidder uroligt
Virker fraværende
Politibetjente
Provokerende
Meget deltagende i emner, der interesserer dem


Børnehavealderen

Tidligt sprogligt udviklede
Tænker abstrakt
Holder ofte op med at tegne
Leger kun med en eller to ad gangen
Ændrer konstant reglerne i legen
Deltager ikke gerne i fællesskabet
Perfektionistiske
Føler mange nederlag
Samler tit på ting
Videbegærlige
Nuanceret sprog
Vil helst bestemme
Indlærer hurtigt
Iagttager meget
Søger voksenkontakt


0.-3. klassetrin

Svært ved at skrive bogstaver
Keder sig ofte
Virker gammelkloge
Detaljeorienterede
Analytisk tankegang
Nysgerrige
Kan være opslugte af egen indre verden
Taler uden at blive spurgt
Selvkritiske
Specialiserer sig i selvvalgte emner
Kan ikke finde meningen med at gå i skole
Har svært ved leg i grupper
Computerspil fylder hverdagen
Påtager sig ofte ansvaret for andre
Overreagerer tit
Deltager ikke i børnefødselsdage
Erkender egen anderledeshed
Stiller mange interessante spørgsmål


4.-6. klassetrin

Diskuterer meget
Rastløse, urolige og uopmærksomme
Provokerer læreren
Klassens "politibetjent"
Retter på de andre elever
Utålmodige
Automatiserer ikke færdigheder
Har sjældent jævnaldrende venner
Følelsesmæssigt ustabile
Selvretfærdige
Undgår at beskæftige sig med svære ting
Påtager sig rollen som klassens klovn
Har dårlige relationer til klassekammerater
Negative mod skolen
Kreative når de er motiverede


7.-9. klassetrin

Dygtige til at argumentere
Detaljeorienterede
Har identitets- og selvværdsproblemer
Enspændere
Løser problemer for gruppen
Utroligt interesserede i indlæring
Klassens "psykolog"
Får "venner" via computer/Internettet
Tager principielle beslutninger om eget liv
Står ved egne holdninger
Forsvarer "de svage"
Problemløsningsorienterede
Stiller provokerende spørgsmål
Svarer opfindsomt på åbne spørgsmål
Føler sig ensomme
Hader gruppearbejde
(Kilde: Pernille Buch-Rømer, specialpædagogisk konsulent)Flere eksempler på kendetegn:

Er forud for andre børn på samme alder.
Har fået et tydeligt sprog meget tidligt.
Foretrækker voksne frem for andre børn.
Kan virke meget følsom og sensitiv.
Er ekstremt nysgerrig.
Har vilde, skøre ideer og er åben for dine ideer.
Ser detaljer i alt og spørger til dem.
Er meget målrettet.
Har en begrebsverden forud for sin alder -bekymrer sig for eksempel om krig og død.
Klarer sig godt uden at arbejde hårdt for det.
Er akademisk orienteret – lærer tal og bogstaver af sig selv og ofte meget tidligt.
Diskuterer i detaljer og er omstændelig.
Viser stærke holdninger og synspunkter.
Er intens – virker opmærksomheds-og kontaktkrævende.
Tænker abstrakt – kan udlede essensen af en voksensamtale.
Skaber nyt frem for at kopiere.
Holder af at lære – vil hele tiden vide mere.
Bearbejder information – vil vide ”hvorfor”.
Gætter godt – kan ofte intuitivt svare på spørgsmål og løse opgaver.
Husker godt – ved for eksempel hvor du lagde nøglerne i går.
Trives med kompleksitet og ser sammenhænge.
Er ivrigt observerende – målrettet og intens nysgerrig.
Er meget selvkritisk – grænsende til det perfektionistiske.
Kan have svært med social interaktion med jævnaldrende børn.
(Kilde: Ole Kyed, børnepsykolog)Positive/negative kendetegn:

Har let ved at læse/Bliver ligeglad, forsømmer detaljer, modtager ikke vejledning
Kan ræsonnere abstrakt/Stræber mod lette løsninger
Spørger og udvikler kritisk sans/Utålmodig og kritisk over for andre
Kan arbejde selvstændigt/Bliver meget elitær
Udviklet sans for humor/Sarkastisk grænsende til det grusomme
God hukommelse og analyseevne/Bryder sig ikke om rutiner og keder sig let
Arbejder målbevidst/Stædig, vil ikke ændre retning
Har flere interesser/Interesseret i et enkelt, snævert felt
Ivrig, opvakt, energisk/Mister interessen, hvis det ikke går, som han/hun vil
Modtagelig og følsom/Skrøbeligt ego, ekstremt følsom over for kritik.
Et barn, der underyder, udviser:

Stor forskel på mundtlig og skriftlig kapacitet
Stor generel viden
Udbredt selvkritik
Bange for nederlag
Ønske om perfektionisme
Fungerer ikke i gruppesammenhæng
Dårlige arbejdsvaner
Fastlåst tankegang
Ingen ambitioner
(Kilde: Skolens møde med elever med særlige forudsætninger - et forsknings- og udviklingsprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune 2001-2005)

bottom of page